Adatkezelési tájékoztató

A https://www.hajlake110.hu domain alatt a Hajlake110 apartman hivatalos weboldala érhető el, melynek célja a A3P Kft. (4400, Nyiregyhaza, Krudy Gyula u. 19. , adószám: 10221509-1-15) által működtetett kereskedelmi/magán szálláshely szolgáltatásainak bemutatása és azok értékesítése.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A A3P Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak meg-felelően kezeli.

A honlap használatával, mint felhasználó minden természetes személy elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A A3P Kft.- továbbiakban: Adatkezelő- tevékenységével kapcsolatban a vele szerződéses kapcsolatban álló felhasználók személyes adatait kizárólag a megrendelések és/vagy szolgáltatások teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei (szállásfoglalás, számlázás) teljesítése érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

2. Lényeges fogalmak, meghatározások

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (2016. április 27.) értelmében:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között- önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre ( beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában Adatkezelő: A3P Kft
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel
 • Az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben alkalmazott adatfeldolgozó megnevezése: (könyvelő vagy könyvelő iroda neve)
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • érintettek köre: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2.1. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 • Cégnév: A3P Kft.
 • Székhely: 4400, Nyiregyhaza, Krudy Gyula u. 19.
 • Adószám: 10221509-1-15
 • Cégjegyzékszám:
 • Elektronikus levélcím: info@hajlake110.hu
4. Az adatkezelés és jogalapja

4.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbfelhasználása a Hajlake110 apartmanban elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, szolgáltatások, kedvezményes csomag-ajánlatok felkínálásához és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

4.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével.

4.3 A személyes adatok harmadik fél felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg. A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével.

4.4 A A3P Kft. az általa kezelt személyes adatokat csak a szükséges ideig őrizheti, kezelheti, az igénybevett szolgáltatás teljesülését- vagy az érintett hozzájárulásának visszavonását követően ezen adatokat meg kell semmisíteni.

5. A kezelt adatok köre
5.1 A A3P Kft. mint Adatkezelő tevékenységével összefüggésben az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi:

Megrendeléssel, számlázással kapcsolatos adatkezelés

 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv. és a Számviteli törvény, jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.
 • Az adatkezelés célja és időtartama: A megrendelés teljesítése és a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség. A kiállított számlákat a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169.§ (2) bekezdés alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
 • Honlapjának igénybevétele során a Foglalás menüpont alatt kell a felhasználónak kötelezően megadni a következő személyes és egyéb adatokat:
  • vezetéknév
  • keresztnév
  • telefonszám
  • e-mail cím

Regisztrációhoz nem kötött adatkezelése

 • Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv. és a Polgári Törvénykönyv , jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása.
 • Az adatkezelés célja és időtartama: A megrendelt szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásig történik.
 • A kezelt adatok köre:
  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím
5.2 Adattovábbítás

A A3P Kft. a (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat nem továbbítja harmadik fél felé, ezeket a hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseivel összhangban kezeli.

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja

6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:

 • a felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szük-séges azonosítása
 • a szobafoglalás lebonyolítása
 • a szálláshellyel kapcsolatos információk megosztása
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.

6.2 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja a Felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentese a felhasználó bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A cookie nem tartalmaz személyes információkat és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie jogszabályi háttere és jogalapja: Az Info tv., valamint a Felhasználó, azaz a honlap látogatójának önkéntes hozzájárulása.

8. Az érintett személy tájékoztatása, jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon. Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni. Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

9. Az adatkezelés időtartama

A kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a szállás foglalásával, űrlap elkeüldésével és a hónap látogatásával kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig, illetve a meg-rendelt szolgáltatások teljesülésének lezárultáig.

10. Adatfeldolgozás

10.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meg-határozott esetben kerülhet sor, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján.

10.2 Az informatikai rendszer üzemeltetése körében a A3P Kft. adatfeldolgozót vesz igénybe.

10.3 A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő szerverüzemeltető, mint adatfeldolgozó működik közre:

Név: Intellisys Kft.
Cím: 2112 Veresegyház, Cserje u. 9.
11. Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

12. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

12.1 A felhasználó az adatainak módosítását a info@hajlake110.hu email címre küldött levél útján kérheti a A3P Kft.-től.

12.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni a info@hajlake110.hu e-mail címre küldött levél útján.

13. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

A tájékoztatás kéréshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A korlátozáshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását. A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Korlátozás az alábbi esetekben kérhető:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát a fennálló kétség tisztázásának időtartamáig.,
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata, vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamáig.,
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások- így különösen büntetőeljárás- során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásig.

A tiltakozáshoz való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

14. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

15. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A3P Kft. jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

16. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

Az Adatkezelő a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet. Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

 • az Adatkezelő tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;
 • az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;
 • az Adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.) Az Adatkezelőhöz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni.

17. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • Polgári Törvénykönyv
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenyégről
+36-30-517-2399
info@hajlake.hu
Siófok, Baross Gábor u.110.